A A A

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków EKKR

 

Zawiadomienie  o zwołaniu
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków EKKR
 

Zarząd  Elitarnego Klubu Kota Rasowego  zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania na dzień 14.05.2019 r. (wtorek) na godz. 18.00 w pierwszym terminie  i na  godz. 18.15 w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w siedzibie EKKR w Warszawie przy ul. Nowolipie 18 b.

Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy członkowie EKKR, przyjęci do 30.04.2019 r. i mają opłacone aktualne składki członkowskie. (Członkowie, którzy zalegają ze składkami prosimy o pilne ich uregulowanie).

Zgłoszenia wolnych wniosków można składać osobiście w siedzibie klubu we wtorki w godzinach 18.00 – 20.00  lub e-mailem klub.ekkr@gmail.com do dnia 07.05.2019 r.

 
Proponowany porządek obrad.
 

 1. Otwarcie obrad – Prezes EKKR.

 2. Wybór Przewodniczącego obrad.

 3. Wybór protokolanta.

 4. Zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Przyjęcie Regulaminu obrad.

 6. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej.

 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 8. Przedstawienie protokołu  Komisji Mandatowej Walnego Zebrania.

 9. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu w kadencji od 09.05.2018 do 14.05.2019 r.

 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2018.

 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 14. Głosowanie nad zatwierdzeniem i przyjęciem sprawozdań.

 15. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium  Zarządowi EKKR.

 16. Przyjęcie wniosków i uchwał Walnego Zebrania.

 17. Informacja o uchwałach Walnego Zebrania Członków FPL.

 18. Zamknięcie obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków.