A A A

ZMIANY W PŁATNOŚCI SKLADEK DNIEM 01.01.2020 r.

 

Uchwała nr 5

Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków EKKR

a dnia 14 maja 2019 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej i sposobu jej opłacania

 

Na podstawie § 16 ust. 2, pkt. j Statutu EKKR uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

 1. .Dla członków zwyczajnych ustala się składkę członkowską roczną w wysokości 100 zł, płatną jednorazowo w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

 2. Dla kolejnych członków zamieszkałych pod tym samym adresem ustala się składkę rodzinną w wysokości 50% rocznej składki członkowskiej (50 zł.)

 

§ 2

 

Dla nowych członków, przyjmowanych w ciągu danego roku kalendarzowego, ustala się następujące wysokości składek:

  1. przyjęci w I kwartale – 100 zł.

  2. przyjęci w II kwartale – 75 zł.

  3. przyjęci w III kwartale – 50 zł.

  4. przyjęci w IV kwartale - 25 zł.

§ 3

 

 1. Opłaty składek dokonuje się w formie przelewu bankowego lub pocztowego na rachunek bankowy EKKR.

 2. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko członka z dopiskiem: „składka członkowska za dany rok składkowy”

 3. Nowi członkowie wpisują w tytule przelewu: „składka członkowska za kwartał …. danego rok składkowego”.

 

§ 4

 

Ewidencję płatności składek prowadzi wiceprezes do sp. finansowych.

 

§ 5

 

W celu uporządkowania płatności składek za pełny rok kalendarzowy, Zarząd poinformuje członków do 30 listopada 2019 r. o wysokości składki jaki powinni wpłacić za rok 2020.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega poinformowaniu wszystkich członków o jej podęciu i opublikowaniu na stronie internetowej EKKR