A A A

Zmiany w regulaminie wystawowym FIFe od 01.06.2011r.

Informujemy o zmianach w Regulaminie Wystawowym FIFe uchwalonych na Walnym Zebraniu FIFe w Bukareszcie w maju 2011 roku, które obowiązują od dnia 1.06.2011.

2.7 Judges' participation in the Best in Show panel
FIFe Members conducting shows as outlined in this chapter are required to ensure that: all judges officiating in a category shall participate in the Best in Show panel of that category if needed, a referee judge (see article 4.9.5) shall be available and and announced to participate in the Best in Show panel of category, to avoid decisions by drawing lots.
Exceptions: unforeseen circumstances beyond control.

2.7 Udział sędziów w komisjach Best in Show.
/ nowy – dotyczy sędziów /
Członkowie FIFe przeprowadzający pokaz (wystawę?), jak wyjaśniono w tym rozdziale, są zobowiązani do zapewnienia, że wszyscy sędziowie pełniący obowiązki w danej kategorii powinni, jeśli to konieczne, brać udział w panelu Best in Show danej kategorii, sędzia (zobacz artykuł 4.9.5) powinien być dyspozycyjny i należy ogłosić, że uczestniczy w panelu Best in Show danej kategorii, aby uniknąć decyzji podejmowanych na drodze losowania.
Wyjątki: nieprzewidziane okoliczności, poza kontrolą.


4.1.1 Show titles and their abbreviations
All FIFe titles of a cat are to be displayed by their abbreviations only, except the WW title.

4.1.1 Tytuły wystawowe i ich skróty
Wszystkie tytuły FIFe kota mają zostać pokazane tylko przez ich skrót, oprócz tytułu WW./

8.2. Open Doors (zmiana artykułu 8.2.2.b)

2. Exhibitors belonging to any non-FIFe organisation may enter cats at FIFe shows under the following conditions:
a. all non-FIFe exhibitors must agree to respect all FIFe Rules and Standards
b. they may only enter their cats in classes 12, 11 and 9 or 10; if they wish to enter cats in higher classed, they should become individual members of a FIFe Member /zmieniony/

8.2 "Drzwi otwarte"
2. Wystawcy należący do jakiejkolwiek organizacji spoza FIFe mogą wystawiać koty na wystawach FIFe, jeśli spełnią następujące warunki:
a. wszyscy wystawcy spoza FIFe muszą zgodzić się respektować wszystkie zasady i standardy FIFe
b. mogą wystawiać koty w klasach: 12,11 i 9 lub 10; jeśli chcą wystawiać je w wyższych klasach, powinni zostać indywidualnymi członkami FIFe

Informacja 29.06.2011 - Ireneusz Pruchniak, Sekretarz Generalny FPL