A A A

Zmiany w zasad dofinansowania wyjazdów na prestiżowe wystawy FIFe

Uchwała nr  19

Zarządu

Elitarnego Klubu Kota Rasowego

z dnia  15.10.2019 r.

 

w sprawie zmiany zasad dofinansowywania  wyjazdów członków EKKR z kotami  na:  Światową Wystawę Kotów, Skandinavian Winner Show, Międzynarodowe Wystawy Kotów Jednej Rasy i inne prestiżowe wystawy organizowane pod patronatem FIFe.

 

Na podstawie § 8  ust 2 pkt  a i b Statutu Elitarnego Klubu Kota Rasowego,

Zarząd EKKR uchwala, co następuje:

§ 1

 

W ramach realizacji celów statutowych EKKR, tj:

-  wspomagania członków w ich działalności,

- stwarzania dogodnych warunków członkom do rozwoju i promocji hodowli kotów  

   rasowych, dofinansowuje się indywidualne wyjazdy członków EKKR na:

1)      Światową Wystawę Kotów Rasowych,

2)      Skandinavian Winner Show,

3)      Międzynarodowe Wystawy Kotów Jednej Rasy,

4)      Inne prestiżowe wystawy organizowane pod patronatem FIFe.

 

§ 2

 

1.      Uprawnionymi do dofinansowania są członkowie którzy:

1)      należą do EKKR co najmniej 6 miesięcy,

2)      mają opłacone składki członkowskie co najmniej 6 miesięcy do przodu,

3)      nie toczy się przeciwko nim  postępowanie  przed Sądem Koleżeńskim EKKR.

2.      W przypadku rejestracji hodowli na więcej niż jedną osobę, z dofinansowania może

      skorzystać wyłącznie 1 członek.

3.      Dofinansowanie przysługuje niezależnie do jakiej klasy wystawowej został zgłoszony kot.

 

§ 3

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

1)      Złożenie wniosku o dofinansowanie  co najmniej na 2 tygodnie przed terminem wystawy   

            (według wzoru będącym załącznikiem do uchwały.

2)      Złożenie po wystawie kserokopii dyplomu i oceny kota.

3)      Dofinansowanie może otrzymać członek, którzy nie korzystał z innych rodzajów dofinansowania udziału w wymienionych wystawach, w tym FPL.

 

§ 4

 

1.      Ustala się dofinansowanie w wysokości 300 zł. niezależnie od liczby zgłoszonych kotów

             na wystawę wymienioną w § 1.

2.      Realizacja dofinansowania następuję po powrocie z wystawy i sprawdzeniu przez Zarząd,

            czy wszystkie warunki otrzymania dofinansowania zostały spełnione i udokumentowane.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się wiceprezesowi ds. finansowych.

 

§ 6

 

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.